Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim, kupujúcim a spoločnosťou Knowenger s.r.o., so sídlom Hromadu 819/19, 972 12 Nedožery–Brezany, IČO: 50 369 326 (ďalej len „spoločnosť“), ktoré vznikajú pri využívaní služieb platformy www.knowenger.com (ďalej len „stránka“) za účelom predaja a kúpy tovarov a služieb (ďalej len „produkty“) medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej spolu aj ako „užívatelia“).
 2. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri poskytovaní a využívaní služieb poskytovaných spoločnosťou na stránke, obsiahnuté vo VOP, sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na stránke a užívatelia majú ich obsah kedykoľvek k dispozícii.
 3. Spoločnosť prevádzkuje stránku a umožňuje predávajúcemu, aby ponúkal svoje produkty prostredníctvom tejto stránky a kupujúcemu, aby produkty ponúkané predávajúcim od neho v súlade s VOP nadobudol.
 4. Spoločnosť v záujme zabezpečenia kvalitného poskytovania služieb stránky vynakladá maximálne úsilie na nepretržitú a bezproblémovú dostupnosť stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť prístup na stránku z dôvodu nevyhnutných opráv, údržby alebo iných úkonov potrebných pre skvalitnenie fungovania stránky. Užívatelia sú povinní strpieť toto obmedzenie a súhlasom s VOP berú na vedomie možné riziká, ktoré z tohto obmedzenia vyplývajú. Užívatelia sa nemôžu domáhať nápravy zo strany spoločnosti alebo odvolávať sa na obmedzený prístup k stránke ako dôvod nesplnenia ich povinnosti v prípade, ak plnenie ich záväzkov bolo sčasti alebo úplne znemožnené.
 5. Prístup na stránku môže byť obmedzený v dôsledku skutočnosti nezávislých na vôli spoločnosti (vis maior). Spoločnosť nezodpovedá za škody, ktoré sú následkom, vznikli alebo ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s obmedzením prístupu na stránku z tohto dôvodu.
 6. Užívatelia súhlasom s VOP zároveň berú na vedomie, že z dôvodov uvedených v  bode 4. a bode 5. tohto článku, sa môže čas vybavenia ich objednávky, iné plnenie vyplývajúce zo zmluvy alebo nárok vyplývajúci z týchto VOP, primerane predĺžiť o nevyhnutne potrebný čas. Súhlasom s VOP sa zároveň vzdávajú práva domáhať sa nápravy z týchto dôvodov a sú povinní toto obmedzenie strpieť.
 7. Doména stránky je výlučným vlastníctvom spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo určovať, meniť, dopĺňať a rušiť podmienky registrácie a používania stránky v súlade s potrebami, zásadami a princípmi, na ktorých spoločnosť funguje.
 8. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. Spoločnosť nezodpovedá za plnenie povinností medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z ich vzájomných vzťahov. Spoločnosť nezodpovedá za škodu vzniknutú kupujúcemu alebo predávajúcemu na základe alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi nimi.
 9. Spoločnosť nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol kupujúcemu alebo predávajúcemu priamo alebo nepriamo v dôsledku:
 10. a) prerušenia fungovania stránky,
 11. b) neoprávneného zásahu predávajúceho, kupujúceho alebo akýchkoľvek tretích osôb do stránky,
 12. c) nezlučiteľnosti stránky s koncových hardvérom alebo softvérom predávajúceho alebo kupujúceho alebo pripojením k internetu,
 13. d) technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia stránky,
 14. e) použitia platobných prostriedkov užívateľmi v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike,
 15. f) poskytnutia nesprávnych, neúplných, zavádzajúcich a nepravdivých informácii užívateľmi vo vzájomnom vzťahu a vo vzťahu medzi užívateľmi a spoločnosťou,
 16. g) podvodného konania užívateľa, konania, ktoré je v rozpore s týmito VOP, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike alebo konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi.
 17. Spoločnosť prevádzkuje zákaznícky servis. V prípade akýchkoľvek otázok, nezrovnalostí alebo problémov so stránkou sa užívatelia majú právo obrátiť na spoločnosť prostredníctvom e-mailovej adresy – support@knowenger.com.

 

Článok II.

Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Spoločnosťou je spoločnosť Knowenger s.r.o., Hromadu 819/19, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 50 369 326, DIČ: 2022729709, DIČ: 2120291745, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 33193/R. Spoločnosť je platformou poskytujúcou službu vo forme vytvorenia priestoru na predaj produktu zo strany predávajúceho a kúpu produktu kupujúcim na stránke.
 2. Produkt je tovar alebo služba predávajúceho poskytovaná kupujúcemu prostredníctvom stránky a reálne poskytovaná predávajúcim.
 3. Stránka je priestor využívaný užívateľmi za účelom realizácie nákupu a predaja produktov medzi nimi. Stránka je internetová stránka spoločnosti s doménou www.knowenger.com.
 4. Predávajúci je osoba, ktorá ponúka na predaj konkrétny produkt na stránke a na základe objednávky vstupuje do zmluvného vzťahu s kupujúcim.
 5. Kupujúci je osoba odlišná od osoby predávajúceho, ktorá prejavila záujem o konkrétny produkt ponúkaný predávajúcim na stránke a uskutočnením objednávky vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
 6. Užívateľ je predávajúci alebo kupujúci, ktorý má vytvorený užívateľský účet na stránke a využíva služby spoločnosti, t.j. využíva priestor stránky na realizáciu nákupu alebo predaja produktov.
 7. Podnikateľ je osoba, ktorá na stránke vystupuje a koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 8. „Live služba“ je produkt, ktorý sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu osobne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a bez možnosti plnenia prostredníctvom tretieho subjektu.
 9. Tretí subjekt je osoba, prostredníctvom ktorej predávajúci zabezpečuje plnenie vyplývajúce z jeho záväzku s kupujúcim (napr. pošta, kuriér, šofér a pod.).
 10. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 11. Užívateľsky obsah je obsah nachádzajúci sa na stránke – akékoľvek obrazové, obrazovo-zvukové a audiovizuálne materiály.
 12. Registrácia je rozhodnutie kupujúceho alebo predávajúceho zaregistrovať sa na stránke vyplnením všetkých potrebných údajov (používateľské meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a heslo) k vyhotoveniu registračného profilu v účte. Registráciou sa zároveň rozumie aj využitie užívateľského konta Facebook, Google+ alebo Twitter. V tomto prípade nie je potrebné na stránke vyplniť registráciu užívateľa pri zriaďovaní účtu.
 13. Užívateľský účet je účet predávajúceho alebo účet kupujúceho zriadený a aktívny na stránke po úspešnej registrácii.
 14. Zmluva je zmluva uzatvorená na stránke medzi predávajúcim a kupujúcim, obsahom ktorej je záväzok vyplývajúci z objednávky.

 

Článok III.

Registrácia

 

 1. Za účelom využívania služby spoločnosti na stránke, t.j. realizáciu nákupu a predaja produktov na stránke, je potrebné zaregistrovať sa buď ako kupujúci alebo ako predávajúci.
 2. Registrovať na stránke môžu tak fyzické ako aj právnické osoby. Registrácia užívateľov na stránke je bezplatná.
 3. Predávajúci a kupujúci získavajú level užívateľa registráciou na stránke a následným vytvorením užívateľského účtu.
 4. Na získanie levelu užívateľa a používania užívateľského účtu na stránke neexistuje právny nárok. Spoločnosť si vyhradzuje právo rozhodnúť o povolení resp. zamietnutí registrácie.
 5. Spoločnosť si s ohľadom na čl. I. bod. 7 v spojení s čl. III. bod. 4 vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť užívateľský účet.
 6. Jedna osoba (fyzická alebo právnická) môže mať na stránke vytvorený a používať len jeden užívateľský účet. V prípade porušenia tohto ustanovenia, spoločnosť automaticky zruší každý ďalší účet užívateľa, ktorý už jeden účet na stránke vytvorený má.
 7. Užívatelia sú povinní uvádzať údaje, ktoré sú úplné, pravdivé, zhodujú sa so skutočnosťou a nič nezamlčovať.
 8. Užívatelia môžu svoj užívateľský účet na stránke kedykoľvek zrušiť.
 9. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť užívateľské meno užívateľa, ak je toto zhodné alebo zameniteľné s názvom spoločnosti alebo služieb poskytujúcich spoločnosťou. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť užívateľské meno alebo zrušiť užívateľský účet, ak tieto zasahujú do práv iných užívateľov alebo tretích osôb.
 10. Súčasťou registrácie je vyjadrenie súhlasu s VOP používania stránky. Registráciou na stránke užívatelia potvrdzujú, že sa s VOP vopred a riadne oboznámili a ich obsahu porozumeli, že VOP akceptujú a budú sa nimi riadiť, čím sa VOP pre užívateľov stávajú v celom rozsahu záväzné.

 

Článok IV.

Pridanie inzerátu

 

 1. Produkty na stránke predávajúci ponúka formou inzerátu, ktorý podlieha schváleniu spoločnosťou. Podmienkou schválenia inzerátu spoločnosťou je jeho konkrétnosť a presnosť.
 2. Za obsah inzerátu zodpovedá výlučne predávajúci. V prípade, že obsah inzerátu bude v rozpore s VOP alebo s všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike alebo bude neoprávnene zasahovať do práv tretích osôb, budú spoločnosťou zo stránky vymazané. Vymazanie inzerátu nevylučuje zodpovednosť predávajúceho podľa osobitných právnych predpisov.
 3. Spoločnosť priebežne monitoruje a kontroluje obsah inzerátov. Ak sa na stránke nachádza inzerát s nevhodným obsahom alebo nepresný, neúplný, zavádzajúci alebo nejasný inzerát, spoločnosť si vyhradzuje právo vymazať takýto inzerát zo stránky, a to bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
 4. Predávajúci je povinný presne identifikovať produkt, ktorý predáva. V prípade, že existujú podobné druhy alebo obmeny takýchto produktov ponúkané za odlišnú cenu, pre každý z nich je predávajúci povinný vytvoriť nový inzerát.
 5. Inzeráty nesmú obsahovať kontaktné údaje, a to v texte, fotografiách ani v profiloch. V prípade porušenia tejto podmienky nebudú inzeráty spoločnosťou schválené.
 6. Za účelom rýchleho schválenia inzerátov si spoločnosť vyhradzuje právo na drobné zmeny v inzerátoch spočívajúce napr. vo vymazaní kontaktných údajov, zaradenie do správnej kategórie a pod.
 7. Pridávanie inzerátov na stránku je bezplatné.
 8. Inzerát je aktívny jeho zverejnením na stránke. Predávajúci ani spoločnosť sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania inzerátu. Aktívnosť inzerátu, t.j. možnosť vzniku záväzku predávajúceho vyplývajúceho z inzerátu, nie je limitovaná počtom kupujúcich, ktorí si produkt na základe inzerátu objednajú, ak nie je v konkrétnom inzeráte uvedené inak.

 

Článok V.

Komunikácia

 

 1. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim prebieha na stránke prostredníctvom tzv. krátkych správ. Tieto správy slúžia užívateľom predovšetkým na vzájomnú výmenu informácii týkajúcich sa detailov produktov a objednávok.
 2. Užívatelia sú oprávnení využívať aj alternatívny spôsob komunikácie mimo priestoru stránky.
 3. Objednávku na stránke nie je možné vytvoriť prostredníctvom krátkych správ na stránke ani iným spôsobom, ktorý nezodpovedá VOP.
 4. V prípade poskytnutia plnenia zo strany predávajúceho alebo kupujúceho vyplývajúceho z objednávky založenej iným spôsobom, než aký umožňujú tieto VOP, spoločnosť nezodpovedá za škodu z takto vzniknutých vzájomných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.
 5. Objednávku je možné záväzne vytvoriť len prostredníctvom objednávkového systému na stránke spôsobom, ktorý je v súlade s týmito VOP. V prípade porušenia tohto ustanovenia spoločnosť nezodpovedá za vzniknuté škody a neparticipuje na riešení sporov, ktoré v tejto súvislosti vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim.
 6. Akákoľvek dohoda alebo forma komunikácie, z ktorej vyplýva úmysel užívateľov realizovať predaj a kúpu produktov mimo priestoru stránky, je porušením VOP.
 7. Následkom porušenia VOP spôsobom podľa predchádzajúceho bodu je zrušenie užívateľského účtu užívateľov, ktorí toto ustanovenie porušia.
 8. Spoločnosť si vyhradzuje právo monitorovať obsah správ medzi predávajúcim a kupujúcim na stránke za účelom kontroly dodržiavania ustanovení VOP.
 9. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté užívateľom v dôsledku zneužitia osobných, kontaktných a iných vzájomne poskytnutých údajov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci komunikácie na stránke.
 10. Zakazuje sa ponúkať, propagovať, šíriť alebo publikovať produkty, ktoré sú v rozpore so zákonom. Zakazuje sa šíriť správy, ktorých obsah je protizákonný alebo odporuje VOP a využívať priestor stránky na činnosti, ktoré sú v rozpore so zákonom a VOP. V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia, bude užívateľský účet dotknutého užívateľa spoločnosťou zrušený. Zrušenie účtu spoločnosťou nevylučuje zodpovednosť užívateľa podľa osobitných právnych predpisov.

 

Článok VI.

Nákup a predaj produktov na stránke

 

 1. Predávajúci si buduje level predajom produktov na stránke. Ak predá na stránke produkty v hodnote min. 250,- EUR, postúpi do vyššieho levelu. Takto získaný level si predávajúci udrží min. po dobu jedného roka odo dňa, keď hodnota predaných produktov dosiahne sumu 250,- EUR. Tento level predávajúci počas jedného roka nestráca ani v prípade, keď v tomto období hodnota predaja jeho produktov nedosiahne sumu 250,- EUR. Po uplynutí tohto obdobia sa predávajúci dostáva do levelu zodpovedajúceho hodnote predaných produktov.
 2. „Profi status“ predstavuje najvyšší level, ktorý predávajúci môže dosiahnuť. Zahŕňa maximálne výhody ponúkané spoločnosťou.
 3. „Profi status“ predávajúci dosiahne v prípade, ak získa 3 zákazníkov, ktorí sa prihlásia prostredníctvom linky, ktorú si vygeneruje predávajúci. Platnosť takto získaného levelu a možnosť využívania výhod z neho vplývajúcich, sú predávajúcemu, ktorý splní uvedené podmienky, spoločnosťou garantované po dobu jedného roka odo dňa ich splnenia.
 4. Spoločnosť nestanovuje minimálnu ani maximálnu cenu za produkt ponúkaný na stránke. Dohoda o cene je výlučne dohodou medzi užívateľmi stránky a spoločnosť nie je stranou tejto dohody.
 5. Kupujúci je povinný dohodnutú sumu za produkt zaplatiť vopred. Uhradená suma bude umiestnená na bankovom účte platobného systému sprostredkovateľa až do času, kým kupujúcemu ním zakúpený produkt nebude riadne a včas predávajúcim doručený.
 6. Predávajúci obdrží platbu až následne po tom, čo bol požadovaný produkt kupujúcim prevzatý a objednávka bola v účte kupujúceho ním označená ako „hotová“ resp. „dokončená“.
 7. Hodnotenie predávajúceho zo strany kupujúceho vyjadruje spokojnosť kupujúceho s kvalitou produktov ponúkaných predávajúcim. Ukazovateľom spokojnosti kupujúceho je ratingové hodnotenie predávajúceho zobrazené formou hviezdičiek. Čím je vyšší počet hviezdičiek označených kupujúcim, tým je jeho spokojnosť s kvalitou produktu vyššia, t.j. tým je hodnotenie pozitívnejšie.
 8. Predávajúci môže hodnotiť kupujúceho rovnakým spôsobom ako kupujúci predávajúceho. Predávajúci udeľuje hodnotenie kupujúcemu najmä s ohľadom na spôsob komunikácie a poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti pri vybavovaní objednávky. Spokojnosť s formou spolupráce s daným kupujúcim, predávajúci vyjadrí počtom hviezdičiek. Čím je vyšší počet hviezdičiek označených predávajúcim, tým je jeho spokojnosť vyššia, t.j. hodnotenie je pozitívnejšie.
 9. Uzatváranie zmlúv medzi užívateľmi iným spôsobom než využitím objednávkového systému na stránke sa považuje za závažné porušenie VOP. Následkom závažného porušenia VOP je zrušenie užívateľského účtu užívateľa, ktorý sa tohto porušenia dopustil.
 10. Nahlásenie konania užívateľa podľa predchádzajúceho bodu je spoločnosťou považované za okolnosť vylučujúcu uplatnenie dôsledkov z takého konania (t.j. spoločnosť garantuje užívateľovi, ktorý takého konanie nahlási, že jeho účet bude naďalej aktívny a užívateľ bude naďalej môcť využívať služby stránky – tzv. „imunita“). Imunita je spoločnosťou garantovaná len prvému užívateľovi, ktorý takého konanie nahlási bez ohľadu na to, či je účastníkom takto založeného zmluvného vzťahu alebo nie.
 11. Každú zmluvu medzi užívateľmi sú títo oprávnení uzatvárať výlučne prostredníctvom stránky.
 12. Ak majú užívatelia, ktorých vzájomné záväzkové vzťahy boli založené využitím služieb stránky, záujem na uzatvorení zmluvy mimo priestoru stránky, sú povinní vopred o tom spoločnosť informovať. Spoločnosť sprostredkuje uzatvorenie takejto zmluvy pri dodržaní všetkej potrebnej starostlivosti s ohľadom na ochranu záujmov užívateľa. Za sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy užívateľovi stránky s treťou osobou, ktorá nemá status užívateľa stránky alebo s užívateľom stránky, ale mimo priestoru stránky, patrí spoločnosti odmena vo výške podľa dohody spoločnosti a užívateľa, najmenej však vo výške priemernej odmeny za uzatvorenie konkrétneho zmluvného typu v bežnom obchodnom styku.
 13. Užívateľ, ktorý odmietne uzatvorenie zmluvy sprostredkovanej spoločnosťou, je oprávnený uzatvoriť zmluvu s treťou osobou bez statusu užívateľa alebo s iným užívateľom aj mimo priestoru stránky. O tom však musí spoločnosť vopred informovať a uzatvoriť ju nie je oprávnený skôr, než spoločnosť poskytne návrh na uzatvorenie zmluvy ňou sprostredkovanej tomuto užívateľovi. Aj v tomto prípade, t.j. v prípade uzatvorenia zmluvy bez participácie spoločnosti ako sprostredkovateľa, má spoločnosť nárok na odmenu vo výške podľa predchádzajúceho bodu.
 14. Užívatelia sa vyjadrením súhlasu s týmito VOP zároveň zaväzujú, že každú ďalšiu zmluvu súvisiacu, vyplývajúcu či už priamo alebo nepriamo z už uzatvorenej zmluvy, uzatvoria výlučne na stránke. Za porušenie tejto povinnosti sa považuje aj uzatvorenie zmluvy medzi užívateľmi mimo priestoru stránky aj bez existencie platnej zmluvy medzi nimi uzatvorenej na stránke, ak k dohode o uzatvorení zmluvy došlo medzi nimi pri vzájomnej komunikácii prostredníctvom správ bez tomu predchádzajúceho splnenia informačnej povinnosti podľa bodu 12. a bodu 13. tohto článku.
 15. Za porušenie povinnosti uvedenej v bodoch 12., 13. a 14. tohto článku má spoločnosť nárok na zaplatenie sankcie vo výške 50% z hodnoty produktu, ktorý je predmetom zmluvy. Zaplatením sankcie nie je dotknutý nárok spoločnosti na náhradu škody.
 16. Užívatelia vyjadrením súhlasu s týmito VOP udeľujú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti súhlas na využívanie osobných údajov nimi poskytnutých pri registrácii za účelom kontaktovania a informovania užívateľov o záujme tretej osoby uzatvoriť s užívateľom zmluvu podľa bodov 12.,13. a 14. tohto článku.
 17. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, vzťahujú sa na zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za dodržiavanie podmienok týchto zákonov zodpovedá predávajúci.

 

Článok VII.

Kontrola produktov charakteru služba spoločnosťou

 

 1. Spoločnosť odporúča na stránke ponúkať a využívať produkty charakteru služby, ktoré majú pozitívne hodnotenie.
 2. V prípade negatívneho hodnotenia produktov charakteru služby bude poskytovanie danej služby pozastavené. Znovu ponúkať produkt charakteru služba je užívateľ oprávnený až po tom, čo jeho plnenie bolo spoločnosťou skontrolované, a po odstránení nedostatkov a uskutočnení nápravy zo strany užívateľa spoločnosťou schválené ako „spôsobilé ponuky“. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu nedostatkov, poskytovanie takejto služby na stránke bude spoločnosťou zablokované.
 3. Kontrolu produktu charakteru služba podľa predchádzajúceho bodu vykonáva užívateľ, na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou. Výkon tejto kontroly sa na účely týchto VOP považuje za „Live službu.“ Zmluvou na účely tohto bodu VOP sa rozumie dohoda spoločnosti a užívateľa, ktorý ponúka a poskytuje „Live službu“ spočívajúcu v činnosti, ktorá je predmetom kontroly produktu charakteru služby zo strany spoločnosti.
 4. Užívateľ podľa predchádzajúceho bodu tohto článku ponúka produkt charakteru služba, spočívajúcu v činnosti, ktorá je predmetom kontroly zo strany spoločnosti podľa bodu 2. toho článku, prostredníctvom inzerátu na stránke. V zmluvnom vzťahu vystupuje na strane predávajúceho, kupujúcim je spoločnosť.
 5. Osobitný druh zmluvy podľa bodu 3. tohto článku uzatvára spoločnosť s užívateľom podľa bod 4. tohto článku za účelom kontroly produktov charakteru služba podľa bodu 2. a bodu 3. tohto článku. Spoločnosť osloví užívateľa, ktorý spĺňa podmienky podľa bodu 4. tohto článku prostredníctvom e-mailovej správy na adresu užívateľa. Obsah dohody, spôsob plnenia, možnosti odstúpenia od zmluvy, platobné a iné podmienky dohody ako aj výška odmeny užívateľa je vecou dohody medzi spoločnosťou a týmto užívateľom.
 6. Spoločnosť má v zmluvnom vzťahu podľa bodov 2. až 5. tohto článku postavenie kupujúceho s osobitným statusom, nie je užívateľom stránky ani prevádzkovateľom stránky. Predávajúcim je užívateľ podľa bodu 4. tohto článku.
 7. Ak sa na činnosť, ktorá je predmetom kontroly produktu charakteru služby zo strany spoločnosti, vyžadujú osobitné znalosti, vedomosti alebo oprávnenia, uskutočniť kontrolu podľa bodu 3. a nasledujúcich tohto článku je oprávnený len užívateľ, ktorý spĺňa túto podmienku. Užívateľ je povinný na požiadanie spoločnosti preukázať rozhodujúce skutočnosti. V prípade, ak rozhodujúce skutočnosti odmietne preukázať alebo nepreukáže hodnoverným spôsobom, spoločnosť nemôže uzatvoriť osobitný druh zmluvy podľa tohto článku. V prípade ak ju uzavrie, je táto zmluva absolútne neplatná.
 8. Za pravdivosť rozhodujúcich skutočností zodpovedá užívateľ podľa bodu 3. tohto článku. V prípade, ak sa preukáže opak, užívateľský účet užívateľa bude zrušený. Zrušenie účtu nevylučuje zodpovednosť za škodu užívateľa.
 9. Ustanovenia VOP týkajúce sa procesu uzatvárania zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzájomných vzťahov medzi nimi a ustanovenia týkajúce sa práv a povinnosti užívateľov, sa nepoužijú na akýkoľvek druh vzťahov vyplývajúcich, založených a priamo alebo nepriamo súvisiacich so zmluvou podľa tohto článku.
 10. Spoločnosť kontroluje produkty charakteru služby len v prípade dlhodobo pretrvávajúcich negatívnych hodnotení užívateľov. Pozitívne hodnotené produkty charakteru služby spoločnosť nekontroluje.

 

Článok VIII.

Objednávka

 

 1. Spoločnosť zverejňuje na stránke schválené inzeráty predávajúcich obsahujúce ponuky jednotlivých produktov. Kupujúci vyjadrením súhlasu s VOP zároveň berie na vedomie, že s objednaním produktu je spojená povinnosť zaplatiť cenu produktu uvedenú na stránke v inzeráte.
 2. Každý kupujúci je oprávnený objednať ľubovoľný počet produktov, pokiaľ nie je v konkrétnom inzeráte uvedené inak.
 3. Objednávka produktu sa realizuje prostredníctvom stránky, krokmi, spôsobmi a postupom stanoveným VOP.
 4. Objednávka produktu je návrhom na uzavretie zmluvy na nákup produktu, ktorá je uzatváraná medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom stránky.
 5. Kupujúci si vyberie produkt, uskutoční objednávku a vyberie spôsob platby za produkt. Následne objednávku dokončí.
 6. Objednávka na nákup produktu sa stáva záväznou až momentom potvrdenia objednávky stlačením tlačidla „Záväzne objednať“ postupom uvedeným na stránke.
 7. Zrušenie objednávky sa realizuje výlučne prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti. Zrušiť objednávku je kupujúci oprávnený od okamihu, kedy sa objednávka stala záväzná až do okamihu úhrady ceny produktu kupujúcim na účet spoločnosti. spoločnosť o zrušení objednávky predávajúceho neinformuje.
 8. Po zaplatení ceny produktu nie je možné objednávku zrušiť.
 9. Objednávka sa aktivuje až po úspešnej realizácii platby. Objednávka sa okamžite aktivuje pri platbe kartou a pri platbe prostredníctvom internetového platobného systému PayPal. Bankový prevod aktivuje objednávku až v momente pripísania finančných prostriedkov predstavujúcich cenu produktu do úschovy na účet spoločnosti.
 10. Po úspešnom dokončení objednávky kupujúci obrdží potvrdenie o uskutočnení nákupu na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii účtu kupujúceho. Predávajúci obdrží notifikáciu o novej objednávke spolu s potvrdením o úhrade ceny produktu kupujúcim na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii účtu predávajúceho. Pri výbere spôsobu platby – platba prevodom – predávajúci obdrží notifikáciu o novej objednávke až po pripísaní finančných prostriedkov predstavujúcich cenu produktu na účet spoločnosti.
 11. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzatvorenú prijatím a potvrdením notifikácie o novej objednávke predávajúcim. Od tohto okamihu sú predávajúci a kupujúci viazaní podmienkami dohodnutými v objednávke.
 12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu okamihom jeho doručenia na adresu ním uvedenú spôsobom, ktorý si kupujúci zvolí ako spôsob doručenia produktu alebo spôsobom podľa dohody predávajúceho a kupujúceho. Dokladom preukazujúcim vlastnícke právo kupujúceho k produktu je faktúra vystavená spoločnosťou, ktorá bude kupujúcemu doručená najneskôr spolu s objednaným produktom.

 

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Predávajúci je pri plnení zmluvy povinný dodržať podmienky ním stanovené v inzeráte. Ak predávajúci tieto podmienky nedodrží, kupujúci má právo odstúpiť. Spoločnosť nezodpovedá za dodržanie podmienok stanovených v inzeráte zo strany predávajúceho. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté porušením podmienok stanovených v inzeráte.
 2. Odstúpiť od zmluvy je možné v lehote 14 dní odo dňa doručenia produktu.
 3. Odstúpiť od zmluvy je oprávnený predávajúci aj kupujúci. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho bez relevantného dôvodu, predávajúci berie na vedomie, že mu v ratingovom hodnotení spokojnosti s kvalitou ponúkaných produktov bude automaticky udelené negatívne hodnotenie. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho bez relevantného dôvodu, kupujúci berie na vedomie, že mu v ratingovom hodnotení spokojnosti s kvalitou ponúkaných produktov bude automaticky udelené negatívne hodnotenie.
 4. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
 5. a) ak z dôvodov výlučne na strane kupujúceho nie je schopný splniť svoj záväzok zo zmluvy riadne a včas,
 6. b) z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti produktu charakteru tovaru, v prípade, ak bol počet produktov v inzeráte limitovaný,
 7. c) ak z dôvodov tretieho subjektu, pomocou ktorého predávajúci zabezpečuje doručenie produktu, nie je možné splnenie záväzku predávajúceho a nie je od neho možné spravodlivo žiadať splnenie záväzku napriek tejto skutočnosti,
 8. d) ak dôjde k zrušeniu užívateľského účtu kupujúceho.
 9. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
 10. a) ak predávajúci nedodržal inzerované podmienky služby (produktu) popísané v texte inzerátu,
 11. b) ak predávajúci nedoručí produkt kupujúcemu včas,
 12. c) kedykoľvek v priebehu vybavovania objednávky v prípade, že mu predávajúci neposkytne časť požadovaného produktu, ak z charakteru produktu vyplýva, že sa realizuje po častiach,
 13. d) ak dôjde ku zablokovaniu alebo zrušeniu užívateľského účtu predávajúceho.
 14. Odstúpenie od zmluvy užívatelia uskutočňujú bezodkladne po tom, čo sa o dôvode odstúpenia dozvedeli, najneskôr však v lehote podľa bodu 2. tohto článku, a to prostredníctvom formulára na stránke. Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný TU.
 15. Odstúpením od zmluvy zaniká nárok predávajúceho na vyplatenie odplaty za produkt z účtu spoločnosti.
 16. Uspokojenie vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy jednou alebo druhou stranou si predávajúci a kupujúci zabezpečujú sami. Spoločnosť do týchto vzťahov nijakým spôsobom nezasahuje. Spoločnosť nezodpovedá za uspokojenie nárokov užívateľov a nezodpovedá za škody, ktoré v tejto súvislosti užívateľom vzniknú.
 17. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, vzťahujú sa na odstúpenie od zmluvy ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Za dodržiavanie podmienok tohto zákon pri odstúpení od zmluvy zodpovedá predávajúci.

 

Článok X.

Platobné podmienky

 

 1. Platbu objednávky možno realizovať jedným z nasledovných spôsobov:
 2. a) bankovým prevodom,
 3. b) platobnou kartou (nad sumu 10,- EUR),
 4. c) prostredníctvom internetového platobného systému PayPal.
 5. Spoločnosť zakazuje realizovať platbu iným spôsobom než spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode tohto článku.
 6. Cena za produkt je suma, ktorá je v inzeráte uvedená ako cena produktu. Úhrada ceny produktu prebieha výlučne prostredníctvom platobného systému spoločnosti cez stránku.
 7. Spoločnosť nie je platcom dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „DPH“). Časť sumy určená pre predávajúceho sa nebude zvyšovať o sumu DPH.
 8. Ponúkať alebo poskytovať akúkoľvek inú formu úhrady ceny produktu než tie, ktoré sú uvedené v týchto VOP je zakázané.
 9. Poskytovať úhradu za produkt iným spôsobom než spôsobom uvedeným v bode 1. tohto článku, napr. priamo na osobný účet predávajúceho, je zakázané. Ak predávajúci požiada o alternatívnu formu úhrady ceny produktu, týmito VOP zakázanú, v záujme ochrany ostatných predávajúcich a kupujúcich, je potrebné informovať o tom spoločnosť TU.
 10. V prípade nedodržania podmienok uvedených v bodoch 5. a 6. tohto článku zo strany predávajúceho alebo kupujúceho, bude užívateľský účet kupujúceho alebo predávajúceho spoločnosťou zrušený.

 

Článok XI.

Provízny systém

 

 1. Za poskytnutie a využitie služieb spoločnosti na stránke a servis súvisiaci s prevádzkovaním stránky, patrí spoločnosti odmena vo forme percentuálnej provízie zo sumy uvedenej ako cena produktu v inzeráte. Výška provízie záleží od úrovne levelu alebo od získania statusu na stránke. Podrobnejšie informácie možno nájsť v sekcii „level užívateľa“ na stránke (https://knowenger.com/level-uzivatela).
 2. Predávajúci berie na vedomie, že cena produktu uvedená v inzeráte je cena bez provízie.
 3. Nárok spoločnosti na províziu vzniká okamihom uzatvorenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle čl. VIII. bodu 11. VOP.
 4. Výšku provízie za každý predaný produkt má predávajúci možnosť sledovať v sekcii „Provízie“ v rámci svojho užívateľského účtu. Sekcia „Provízie“ obsahuje zoznam provízii, ktoré patria spoločnosti za každý predaný produkt spolu s uvedením výšky a dátumu zúčtovania konkrétnej provízie.
 5. K zúčtovaniu provízie spoločnosťou dochádza v okamihu potvrdenia vybavenia objednávky kupujúcim aj predávajúcim. Ak je objednávka riadne a včas vybavená, kupujúci potvrdí jej vybavenie stlačením tlačidla „Hotová“ v zozname objednávok na svojom užívateľskom účte. Predávajúci potvrdí vybavenie objednávky okamihom poskytnutia plnenia, ktoré je predmetom produktu, a to stlačením tlačidla „Zrealizovaná“ v zozname objednávok na svojom užívateľskom účte.
 6. Okamihom potvrdenia vybavenia objednávky spôsobom podľa predchádzajúceho bodu dochádza k presunu provízie na účet spoločnosti a predávajúcemu vzniká nárok na vyplatenie sumy zodpovedajúcej cene produktu zníženej o províziu spoločnosti.
 7. Výber odmeny predávajúceho v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku prebieha prostredníctvom žiadosti na výber odmeny dostupnej TU. Odmena predávajúceho bude poukázaná na účet uvedený predávajúcim v lehote 72 hodín od doručenia overovacieho e-mailu, ktorý bude predávajúcemu zaslaný automaticky po vyplnení žiadosti o výber odmeny.
 8. Odmenu podľa odseku 7 je možné previesť na bankový účet alebo účet PayPal. Pred výberom spôsobu „prevod na účet PayPal“ je potrebné, aby si predávajúci overil, či PayPal účet je schopný prijímať platby. Za overenie PayPal účtu zodpovedá predávajúci. V prípade komplikácii spoločnosť nezodpovedá za škody, ktoré predávajúcemu v súvislosti s výplatou odmeny na PayPal účet vzniknú.
 9. Vrátenie platby kupujúceho po odstúpení od zmluvy sa uskutočňuje prostredníctvom žiadosti o vrátenie platby dostupnej TU. Spoločnosť neprepláca kupujúcemu zaplatené sumy vo výške menej ako 5 EUR. Finančné prostriedky v tomto prípade budú premenené na kredit, ktorý bude pripísaný na užívateľský účet kupujúceho. Kredit slúži na uskutočnenie ďalších nákupov na stránke.
 10. Ak nejde o prípad uvedený v predchádzajúcom bode, vyplácanie odmeny kupujúceho sa realizuje spôsobom uvedeným v bode 8 tohto článku.

 

Článok XII.

Dodanie a spôsob dopravy produktu

 

 1. Predávajúci je povinný zabezpečiť doručenie produktu kupujúcemu, a to na vlastné náklady.
 2. V prípade, že je potrebné doručenie produktu prostredníctvom tretieho subjektu, napr. poštou, predávajúci je oprávnený od kupujúceho požadovať poskytnutie informácií o jeho doručovacej adrese. Predávajúci je v súvislosti so zvýšenými nákladmi vzniknutými doručovaním produktu oprávnený pripočítať k cene produktu aj cenu za dopravu.
 3. Podmienky a spôsob doručenia produktu sú výlučne predmetom dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Spoločnosť nie je stranou tejto dohody.
 4. Spoločnosť nezodpovedá za podmienky doručenia produktov dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim. Spoločnosť nezodpovedá ani za následky vyplývajúce z dohodnutých podmienok, ani za škody, ktoré vzniknú pri doručovaní predávajúcemu alebo kupujúcemu na základe podmienok nimi vopred dohodnutých.
 5. Ak je produktom dokument obsahujúci dáta alebo iné údaje prenášané prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom úložného zariadenia na prenos dátových údajov, predávajúci je povinný zabezpečiť ochranu týchto údajov pred vírusmi. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho užívania stránky, nedostatočného zabezpečenia produktu obsahujúceho dátové údaje ani za škody spôsobené kupujúcemu alebo predávajúcemu prenosom týchto dát.

 

Článok XIII.

Dodatkové služby spoločnosti

 

 1. Spoločnosť umožňuje kupujúcemu využívať dodatkovú službu „Pomoc s výberom“.
 2. Pomocou služby „Pomoc s výberom“ spoločnosť poskytne kupujúcemu formou správy na e-mailovú adresu kupujúceho možnosť výberu minimálne zo 4 predávajúcich v závislosti od špecifikácie objednávky a detailov uvedených v inzeráte.
 3. Predávajúci, ktorí budú kupujúcemu spoločnosťou odporúčaní, budú spoločnosťou vybraní v závislosti od charakteru produktu, o ktorý kupujúci prejaví záujem a s ohľadom na predchádzajúce hodnotenia spokojnosti s kvalitou produktov ponúkaných vybranými predávajúcimi.
 4. Okruh predávajúcich vybraných spoločnosťou má výlučne odporúčací charakter. Kupujúci nie je povinný vybrať si produkt od spoločnosťou zvolených predávajúcich.
 5. Právo kupujúceho na výber predávajúceho nie je dotknuté využitím dodatkovej služby „Pomoc s výberom“.

 

Článok XIV.

Osobitosti niektorých produktov charakteru služba

 

 1. Pri produkte charakteru služba je predávajúci oprávnený túto službu poskytnúť prostredníctvom tretieho subjektu.
 2. Predávajúci súhlasom s VOP zároveň vyhlasuje, že má vysporiadané všetky vzťahy s tretími subjektmi, prostredníctvom ktorých zabezpečuje plnenie vyplývajúce z objednávky.
 3. Predávajúci zároveň so súhlasom s VOP vyhlasuje, že si overil tretie subjekty a zariadenia, prostredníctvom ktorých plnenie zabezpečuje a tieto osoby sú oprávnené a plne spôsobilé na uskutočnenie požadovanej služby.
 4. Predávajúci je povinný na požiadanie kupujúceho pred realizáciou plnenia vyplývajúceho z objednávky, preukázať a vydať potvrdenie o skutočnostiach uvedených v bode 2 a bode 3 tohto článku.
 5. V prípade porušenia povinnosti ustanovenej v bode 2 a bode 3 tohto článku, predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu v tejto súvislosti vznikne.

 

Článok XV.

Live služby

 

 1. „Live služba“ je produkt charakteru služba, ktorý predávajúci ponúka v inzeráte a je ako „Live služba“ v inzeráte výslovne označená.
 2. „Live službu“ je predávajúci povinný vykonať osobne, vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť.
 3. Predávajúci nie je oprávnený uskutočniť alebo zabezpečiť plnenie vyplývajúce z „Live služby“ prostredníctvom subjektu, okrem prípadu ak sa na tom predávajúci a kupujúci výslovne dohodli. To neplatí, ak je predmetom „Live služby“ produkt, ktorý je predmetom ochrany práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva.
 4. Za Live službu sa na účely týchto VOP považuje aj služba poskytovaná predávajúcim online prostredníctvom internetu alebo iným spôsobom umožňujúcim poskytnutie plnenia, ktoré je predmetom „Live služby“ v reálnom čase.
 5. Ak je predmetom „Live služby“ činnosť, na ktorú sa vyžadujú osobitné znalosti, vedomosti alebo oprávnenie, ponúkať túto službu je oprávnený len užívateľ, ktorý tieto podmienky spĺňa. Predávajúci je zároveň povinný tieto skutočnosti kupujúcemu hodnoverným spôsobom preukázať (napr. poskytnutím certifikátu, diplomu, povolenia, oprávnenia a pod.).
 6. Informáciu o tom, že predávajúci spĺňa podmienky podľa predchádzajúceho bodu, je predávajúci povinný uviesť už v inzeráte.
 7. Za pravdivosť, správnosť a úplnosť rozhodujúcich skutočností zodpovedá predávajúci.
 8. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tohto článku VOP, predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu v tejto súvislosti vznikla. Tým nie je vylúčená zodpovednosť predávajúceho podľa osobitných právnych predpisov.
 9. Na zmluvu, predmetom ktorej je „Live služba“ sa vzťahujú ustanovenia týchto VOP s výnimkou „Live služby“ podľa čl. VII. bodu 3. týchto VOP.

 

Článok XVI.

Zodpovednosť za vady produktov

 

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že ním ponúkaný tovar má vlastnosti uvedené v inzeráte na stránke, a že bude kupujúcemu doručený v čas, v akosti a množstve v súlade s inzerátom a na základe objednávky kupujúceho.
 2. Spoločnosť nezodpovedá za splnenie povinnosti predávajúceho podľa bodu 1. tohto článku. Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikne z dôvodu porušenia povinnosti predávajúceho uvedenej v bode 1. tohto článku.
 3. V prípade, ak produkt objednaný kupujúcim nemá požadované vlastnosti uvedené v inzeráte na stránke, má kupujúci nárok na nápravu tohto stavu.
 4. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nezodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
 5. Spoločnosť nezodpovedá za vady produktov ponúkaných a poskytovaných predávajúcim. Za tieto vady zodpovedá výlučne predávajúci.
 6. Kupujúci uplatňuje svoje práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady u predávajúceho.
 7. Kupujúci oznámi vadu produktu (tzv. reklamácia) prostredníctvom e-mailovej adresy – support@knowenger.com bezodkladne po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. Uplatnenie reklamácie kupujúcim spoločnosť oznámi predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia kupujúcim.
 8. Ak kupujúci, ktorý spĺňa podmienky § 2 ods.1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“), má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 9. Kupujúci, ktorý spĺňa podmienky podľa predchádzajúceho bodu, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho bodu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 10. Vzťahy medzi užívateľmi vyplývajúce zo zodpovednosti za vady sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v prípade užívateľov – podnikateľov ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník.

 

Článok XVII.

Spory

 

 1. Predávajúci a kupujúci riešia spory vzniknuté zo vzájomných vzťahov predovšetkým vzájomnou komunikáciou a poskytnutím potrebnej súčinnosti za účelom zmierneho vybavenia sporu. V prípade potreby nevyhnutnej pomoci zo strany spoločnosti, môže predávajúci a kupujúci za týmto účelom kontaktovať spoločnosť prostredníctvom oznámenia o spore dostupného TU.
 2. Oznámenie o spore musí obsahovať všetky požadované informácie a údaje o spore a musí byť odôvodnené, inak naňho spoločnosť neprihliada. O tejto skutočnosti spoločnosť užívateľa neinformuje.
 3. Spoločnosť sa oboznámi s dôvodmi a predmetom sporu medzi užívateľmi a oznámenie o spore zašle prostredníctvom e-mailovej adresy druhej strane na vyjadrenie v lehote 7 dní od doručenia oznámenia sporu spoločnosti. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k oznámeniu o spore v lehote 7 dní odo dňa doručenia. V prípade oneskoreného vyjadrenia alebo v prípade, že sa nevyjadrí vôbec, považuje sa toto konanie za uznanie dôvodnosti sporu a súhlas s rozhodnutím sporu v prospech oznamovateľa. Užívatelia súhlasom s týmito VOP berú na vedomie túto skutočnosť, súhlasia s týmto postupom a zároveň sa zaväzujú rešpektovať ho v celom rozsahu. Po doručení vyjadrenia druhej strany, spoločnosť informuje obe strany sporu o výsledku riešenia tohto sporu. a to formou správy zaslanej na e-mailovú adresu užívateľov. Rozhodnutie o výsledku sporu je zároveň dostupné aj v sekcii „spory“ v užívateľskom účte.
 4. V prípade, že sa užívatelia obrátia na spoločnosť so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu, berú na vedomie a vyjadrujú súhlas s tým, že spoločnosť má pri riešení tohto sporu posledné slovo.
 5. Rozhodnutie spoločnosti o spore je dostupné v sekcii „spory“ v užívateľskom účte.
 6. V prípade, že užívatelia nesúhlasia s rozhodnutím spoločnosti o spore, majú právo riešiť spor medzi nimi súdnou cestou. Nesúhlas s rozhodnutím spoločnosti o spore vyjadrí užívateľ stlačením tlačidla „nesúhlasím s výsledkom riešenia sporu“ v sekcii „spory“ pri konkrétnom spore.
 7. Spoločnosť neposkytuje osobné údaje užívateľov iným užívateľom s výnimkou prípadu, ak užívateľ, ktorý nesúhlasil s výsledkom sporu má záujem na riešení tohto sporu súdnou cestou. V takomto prípade je spoločnosť oprávnená za týmto účelom poskytnúť nevyhnutné údaje užívateľovi oprávnenému na začatie súdneho konania. Dotknutý užívateľ vyjadrením súhlasu s týmito VOP zároveň udeľuje spoločnosti súhlas na poskytnutie týchto údajov oprávnenému užívateľovi za týmto účelom v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. Záujem na začatí súdneho konania proti dotknutému užívateľovi oznámi oprávnený užívateľ TU.
 9. Počas súdneho konania spoločnosť uhradenú sumu finančných prostriedkov zadrží na účte spoločnosti v platobnom systéme spoločnosti. Na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia o spore užívateľov následne spoločnosť poukáže finančné prostriedky užívateľovi, ktorý mal v spore úspech, a to v súlade s rozhodnutím súdu.
 10. Predávajúci, ktorý je účastníkom súdneho konania, predmetom ktorého je spor medzi užívateľmi stránky, nie je oprávnený ponúkať a predávať produkty na stránke, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o spore. Počas tejto doby bude užívateľský účet predávajúceho dočasne zablokovaný a predávajúci nebude oprávnený pridávať nové inzeráty a uzatvárať nové zmluvy s kupujúcimi.
 11. Ak k dočasnému zablokovaniu účtu predávajúceho dôjde po tom, čo bola uskutočnená záväzná objednávka zo strany kupujúceho, spoločnosť je povinná o tejto skutočnosti kupujúceho informovať a to formou správy zaslanej na e-mailovú adresu kupujúceho.
 12. Ak kupujúci napriek upozorneniu spoločnosti súhlasí s realizáciou objednávky, znáša riziká a možné komplikácie zo strany predávajúceho pri vybavovaní svojej objednávky. Spoločnosť nezodpovedá za škody, ktoré kupujúcemu v tejto súvislosti vzniknú. Kupujúci v tomto prípade nemá právo otvoriť spor s predávajúcim z dôvodov, ktoré súvisia alebo priamo alebo nepriamo sú zapríčinené dočasným zablokovaním účtu predávajúceho, alebo z neho vyplývajú.
 13. Ak kupujúci po upozornení spoločnosti vyhlási, že na uskutočnenej objednávke netrvá, spoločnosť vráti uhradené finančné prostriedky vo výške zodpovedajúcej cene produktu kupujúcemu do 14 dní od doručenia vyhlásenia kupujúceho spoločnosti. O tejto skutočnosti spoločnosť predávajúceho informuje zaslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho bezodkladne po doručení vyhlásenia kupujúceho spoločnosti.

 

Článok XVIII.

Podmienky správania sa užívateľov stránky

 

 1. Užívatelia sú povinní využívať stránku v súlade s jej účelom a VOP, ako aj v súlade s dobrými mravmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 2. Užívatelia sú povinní zdržať sa všetkého, čo by malo alebo mohlo mať vplyv na správne fungovanie stránky.
 3. Užívatelia nesmú poškodzovať dobrú povesť spoločnosti a práva ostatných užívateľov vrátane tretích osôb.
 4. Užívatelia nesmú narúšať používanie stránky ani nijako brániť ostatným užívateľom a iným subjektom vo využívaní stránky v súlade s jej účelom a VOP.
 5. Užívatelia nesmú zasahovať do obsahu alebo technického stavu stránky ani narúšať jej bezpečnosť.
 6. Užívatelia nesmú vytvárať falošné účty a posielať falošné správy ostatným užívateľom. Zakazuje sa šírenie počítačových vírusov prostredníctvom správ ostatným užívateľom.
 7. Užívatelia nesmú narúšať celistvosť a ochranu údajov, ktoré stránka obsahuje, pokúšať sa vniknúť do dátových údajov s obsahom údajov o iných užívateľoch, pokúšať sa vniknúť do databázy stránky alebo využívať stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ.
 8. Užívatelia zodpovedajú za všetky úkony a operácie nimi vykonané na stránke.
 9. Užívatelia sú povinní bezodkladne informovať spoločnosť o podozrení zo zneužitia ich účtu alebo účtu iného užívateľa. Informovať spoločnosť o tejto skutočnosti môžu užívatelia prostredníctvom e-mailovej správy alebo priamo TU.
 10. Každý predajca má informačnú povinnosť vo vzťahu ku kupujúcemu týkajúcu sa ním ponúkaného produktu. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, predávajúci zodpovedá za splnenie informačných povinností vo vzťahu ku kupujúcemu vyplývajúcich zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za dodržiavanie podmienok týchto zákonov zodpovedá predávajúci.

 

XIX.

Ochrana práv duševného vlastníctva a ochrana osobných údajov

 

 1. Spoločnosť nekontroluje užívateľský obsah za účelom zistenia porušenia práv vplývajúcich z duševného vlastníctva.
 2. V prípade, ak sa na stránke objaví obsah zasahujúci do práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva tretích subjektov, spoločnosť takýto obsah bezodkladne zo stránky stiahne bez upovedomia užívateľa, ktorý tento užívateľský obsah na stránke zverejnil. Stiahnutím tohto užívateľského obsahu zo stránky nie je dotknutá zodpovednosť užívateľa podľa osobitných predpisov.
 3. Užívatelia sú povinní bezodkladne informovať spoločnosť v prípade zistenia porušenia práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva TU.
 4. Užívateľ je zodpovedný za to, aby uverejnením užívateľského obsahu na stránku neporušoval práva vyplývajúce z duševného vlastníctva ostatných užívateľov ani tretích subjektov.
 5. Poskytnutím osobných údajov, resp. vyplnením registračného formulára udeľuje užívateľ spoločnosti súhlas na ich spracovávanie. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Súhlas podľa predchádzajúceho bodu tohto článku užívateľ udeľuje v súlade s týmito VOP. Spoločnosť je oprávnená spracovávať údaje užívateľa za účelom výplaty finančných zdrojov, ďalšieho marketingového spracovania a zasielania reklamných informácií prostredníctvom e-mailových správ na adresu užívateľa. Súhlas sa týka najmä použitia údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa a fotografie alebo obrazový materiál v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach.
 7. Spoločnosť sa zaväzuje, že osobné údaje užívateľa neposkytne žiadnej osobe s výnimkou prípadu uvedeného v čl. XVI. bode 7. VOP.
 8. Užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť je oprávnená bezplatne a bezvýhradne uchovávať a spracovávať jeho osobné údaje ním poskytnuté, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie užívateľa na stránke. Všetky práva užívateľa vo vzťahu k jeho spracúvaným údajom sú obsiahnuté v zákone o ochrane osobných údajov.
 9. Súhlas so spracúvaním osobných údajov užívateľ udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu, nie však dlhšie, ako je potrebné na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu adresovaného na adresu spoločnosti odvolať. Spoločnosť je oprávnená poskytnuté údaje spracúvať až do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 

Článok XX.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 2. Práva a povinnosti týmito VOP výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka s výnimkou prípadov, kedy sa na užívateľov aplikuje režim ochrany spotrebiteľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 3. V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto VOP alebo jeho časť stane neplatným , neúčinným alebo nerealizovateľným, použije sa namiesto takého ustanovenia to ustanovenie VOP, ktorého zmysle sa neplatnému ustanoveniu obsahom a účelom najviac približuje. Tým nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto VOP aj bez predchádzajúceho súhlasu užívateľov.
 5. Platnosť a účinnosť VOP vrátane ich zmien nastáva dňom ich zverejnenia na stránke spoločnosti.
 6. Jednotné a množné čísla, ako aj mužský a ženský rod používané v týchto VOP sú vzájomne zastupiteľné a vykladané logickým výkladom.
 7. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim na stránke. Užívatelia túto skutočnosť berú na vedomie a vyjadrením súhlasu s VOP sa zároveň zaväzujú ju v celom rozsahu akceptovať.
 8. Užívateľ registráciou potvrdzuje, že si toto VOP prečítal, v celom rozsahu s nimi súhlasí a sú pre neho v celom rozsahu záväzné.

 

 

Prevádzkovateľ stránky www.Knowenger.com je spoločnosť Knowenger s.r.o.